KONFERENCIA „Odpad ako surovina“ / CONFERENCE "Waste as material"

Pod záštitou pána Janeza Potočnika, Európskeho komisára pre životné prostredie a pod záštitou pána Zdenka Trebuľu, predsedu Košického samosprávneho kraja.
Held under the patronage of Mr. Janez Potočnik, European Comissioner of Enviornment and Mr. Zdenko Trebuľa, Chairman of the Košice self-governing region.

Témy prezentácií / Presentations topics

Jan L.C. Manders – CEWEP (Conferedation of European Waste-to-Energy Plants)
Úvod do Európskej legislatívy o odpadoch a Energetické zhodnocovanie – profesionálne
riešenie pri nakladaní so zvyškovým komunánym odpadom/ Introduction into EU
legislation on waste treatment and Waste to Energy as the professional solution to treat residual municipal waste

Prezentácia na stiahnutie / Download Presentation


Ing. Ľubomír AUGUSTÍN – TANZER CONSULTING SLOVAKIA, s.r.o.
Komunálny odpad: výzvy a príležitosti/ Municipal waste: weaknesses and opportunities
of waste management

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


Dr. Peter Krasnec, PhD. – APOH (Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve)
Zameranie a význam asociácie pre potreby odpadového hospodárstva / Focus and importance of the APOH for waste industry

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


Ing. Marcela Malindžáková, PhD. – Technická Univerzita Košice
and Ing. Anna Makatúrová Schlentc – KOSIT a.s.
Integrovaný systém nakladania s odpadom a aplikačné metódy jeho realizácie / Integrated
system of waste treatment and application methods of its realization

Ing. Marcela Malindžáková, PhD.: Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation
Ing. Anna Makatúrová Schlentc: Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


RNDr.Viera Rovňáková – Košický samosprávny kraj
Štúdia integrovaného systému nakladania s odpadmi v Košickom kraji / Study of
integrated waste management at Region of Košice

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


Prof. Luisa Barbieri – Univerzita Modena
Inovatívne spôsoby zhodnocovania skla / Innovative methods of glass valorization

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


Ing. Ladislav Veres, MBA – Smurfit Kappa Recycling CE, s.r.o.
Recyklácia papiera / Paper recycling

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


RNDr. Peter Krasnec, PhD. – GENERAL PLASTIC, s.r.o.
Separácia plastov a ich následné využitie v slovenských podmienkach /Separation of
plastics and the further evaluation in the Slovak conditions

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


Vincent Basuyau – MUSANDAM ROCK LLC
Trendy zhodnocovania stavebného odpadu z demolícií / Trends in waste evaluation from
demolitions

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


Dr. Franco Gerotto – DEMONT Group
Šrot ako zlatá baňa miest /Scrap metal is the golden mine of the cities

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


RNDr. Michal Sebíň, PhD. – NATUR-PACK, a.s.
Rozšírená zodpovednosť výrobcov – cesta k recyklačnej spoločnosti /Extended
producer responsibility – the way to the recycling society

Prezentácia na stiahnutieDownload Presentation


Partneri Konferencie / Conference Partners