KONFERENCIA „Odpad ako surovina“ / CONFERENCE "Waste as material"

Pod záštitou pána Janeza Potočnika, Európskeho komisára pre životné prostredie a pod záštitou pána Zdenka Trebuľu, predsedu Košického samosprávneho kraja.
Held under the patronage of Mr. Janez Potočnik, European Comissioner of Enviornment and Mr. Zdenko Trebuľa, Chairman of the Košice self-governing region.

Prezentátori / Presenters

Jan MandersJan L.C. Manders

Since his retirement from AVR- van Gansewinkel in 2008 Mr Manders is acting as an independent strategy consultant in the areas of Energy from Waste and Waste Management. He is also a frequently invited speaker at conferences worldwide on these topics.

Mr. Manders is also a Deputy President of CEWEP, which is the Confederation of European Waste to Energy Plants, representing the interests of the Waste-to-Energy industry across Europe towards for instance the European Union authorities. About 380 Waste-to-Energy plants across Europe are a member of this association.

Mr. Manders joined AVR in 2000 as the Director responsible for AVR’s Waste Processing Business and worked in this role until 2008. This business represented a turnover of about 300 million euros and comprises a range of waste processing technologies among which 2 million tpa of incineration of household and commercial waste. With this company he led the implementation of various new investment projects in the area of waste processing, such as various substantial waste separation and sorting plants, strategic studies for Waste to Energy within Western Europe.

. . .

Odvtedy, čo v roku 2008 odišiel do penzie zo spoločnosti AVR- van Gansewinkel, pracuje pán Manders ako nezávislý konzultant stratégií v oblasti získavania energie z odpadu a nakladania s odpadom. Býva tiež často pozývaný na konferencie na celom svete, aby o týchto témach prednášal.

Pán Manders je takisto zastupujúcim prezidentom Európskej konfederácie zariadení na energetické využívanie odpadov CEWEP, ktorá zastupuje záujmy priemyslu využívajúceho odpad ako surovinu v celej Európe, napríklad aj voči orgánom Európskej únie. Členom tejto asociácie je v rámci celej Európy 380 zariadení, ktoré odpad využívajú ako surovinu.

Pán Manders nastúpil do AVR v roku 2000 ako riaditeľ zodpovedný za obchodnú činnosť spracovania odpadu spoločnosti AVR a na tomto poste zotrval do roku 2008. Táto obchodná činnosť ročne vykazuje obrat približne 300 miliónov eur a pozostáva z celého radu technológií na spracovanie odpadu, pričom každoročne spáli 2 milióny ton komunálneho a komerčného odpadu. V tejto spoločnosti viedol implementáciu rôznych nových investičných projektov v oblasti spracovania odpadu, ako sú napríklad závody na separáciu a triedenie odpadu, či strategické štúdie zaoberajúce sa odpadom ako surovinou v západnej Európe.


Franco GerottoDr. Franco Gerotto

Franco Gerotto, holds a diploma in scientific studies and a degree in Economics. In 1978 he became the General Manager of the Demont plant in Nervesa della Battaglia, in Treviso. Later on, he took care of demolition yards of Demont and in 1988 he became the Sole Director of Demont. After 11 years, as a big fan of adventure, he decided to spend the following 6 years with his family on a tour around the world on a sailing boat. Since 2003, he has worked as Director of Metal Division at Demont and currently he is member of the Board of Directors of Demont. In 2012, his activities moved also to Slovakia where he took over the management of the branch, Demont Slovakia.

. . .

Franco Gerotto je diplomovaný vedec a držiteľ titulu z ekonómie. V roku 1978 sa stal generálnym manažérom závodu Demont v Nervesa della Battaglia v regióne Treviso.
Neskôr sa staral o zbúraniská skupiny Demont. V roku 1988 sa stal riaditeľom skupiny Demont. Ako veľký milovník dobrodružstva sa po 11 rokoch rozhodol nasledujúcich 6 rokov stráviť so svojou rodinou na ceste okolo sveta plavbou na plachetnici. Od roku 2003 pracoval ako riaditeľ divízie kovov spoločnosti Demont a člen jej predstavenstva. V roku 2012 ho jeho aktivity priviedli na Slovensko, kde prevzal riadenie pobočky skupiny Demont Slovakia.


Peter KrasnecRNDr. Peter Krasnec, PhD.

RNDr. Peter Krasnec, PhD. vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, odbor plánovanie a manažment v životnom prostredí. V odbore odpadového hospodárstva začínal ako generálny riaditeľ spoločnosti ENVI‐PAK, ďalej pôsobil v skupine .A.S.A. SLOVENSKO na pozícii obchodného riaditeľa. Dnes je riaditeľom spoločnosti General Plastic. V roku 2010 bol zvolený za prezidenta APOH (Asociácia podnikateľov odpadového hospodárstva).

. . .

RNDr. Peter Krasnec, PhD. graduated from the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava, specialising in environmental planning and management. In the field of waste management he started as the General Manager of the company ENVI‐PAK, and later on he became the Business Director of the group A.S.A. SLOVENSKO. Today he works as the Director of the company General Plastic. In 2010 he was elected the president of APOH (The Association of Entrepreneurs in Waste Management).


Ľubomír AugustínIng. Ľubomír Augustín

Ing. Ľubomír Augustín je absolventom Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Svoju prax začal v roku 1991 v štátnej správe pre životné prostredie. V roku 1996 prešiel do samosprávy, kde sa výlučne venoval odpadovému hospodárstvu v rámci oddelenia životného prostredia. Zo štátnej a verejnej správy prešiel v roku 2004 do súkromnej sféry Brantner Slovakia, kde pôsobil ako projektový manažér. Od roku 2009 je konateľom a konzultantom spoločnosti Tanzer Consulting Slovakia, ktorý pokrýva veľký rozsah služieb v oblasti životného prostredia a nakladania s odpadmi.

. . .

Ing. Ľubomír Augustín is a graduate of the University of Forestry and Wood Technology in Zvolen. In 1991 he started his practice working for the state administration in the field of environmental protection. In 1996 he changed for the self-governance, where was dealing exclusively with waste economy at the department of environmental protection. He left the state administration in 2004 for the private sector to join the company Brantner Slovakia, where he worked as a Project Manager. Since 2009 he has been the Executive Manager and Consultant of Tanzer Consulting Slovakia, covering a broad range of services in the field of environmental protection and waste management.


Luisa BarbieriProf. Luisa Barbieri

Luisa Barbieri získala svoj diplom z chémie v roku 1990 a titul PhD z chémie v roku 1994 na Modenskej Univerzite (Taliansko). Od 16. decembra 1992 zastáva úlohu mimoriadnej profesorky na Modenskej technickej fakulte a od 1. novembra 2001 zastáva na tejto fakulte aj funkciu mimoriadnej profesorky chémie. Jej výskumné aktivity vyvíjané v spolupráci s výskumníkmi talianskych a zahraničných univerzít sa odohrávajú na poli anorganickej chémie pevných látok z teoretického aj aplikovaného hľadiska, so zvážením vysokého dopytu po nových materiáloch s vysokým technickým výkonom. Pracuje obzvlášť so sklom, sklokeramikou a keramikou vyrobenou z konvenčným surovín a anorganického odpadu (uhlie, metalurgický odpad, popol zo spaľovne, sklenej drviny …..). Ako hosťujúca vedkyňa pracujúca na experimentálnom výskume navštívila Univerzitu v meste Castellòn (Španielsko) a  Inštitút stavebníctva CSIC v Madride (Španielsko). Jej aktivitu na poli ochrany životného prostredia dokazuje účasť v medzinárodných (Španielsko, Brazília, Egypt) a národných projektoch a grante CNR NATO-SENIOR, vyučovanie v rámci Národnej školy o odpadoch (National School on Wastes), koordinácia regionálneho laboratória pre životné prostredie pod názvom LITCAR/ENVIREN pre Modenskú univerzitu a mesto Reggio Emilia, členstvo v univerzitnom spin-off projekte pod názvom EcoTecnoMat srl. Je autorkou viac než 125 publikácií v medzinárodných a národných odborných časopisoch, 3 patentov a množstva prednášok na kongresoch.

. . .

Luisa Barbieri achieved her degree in Chemistry in 1990 and PhD in Chemistry in 1994 at the University of Modena (Italy). Starting from 16 December 1992 she covered the role of Assistant Professor at the Faculty of Engineering of Modena and since 1st November 2001 she is Associate Professor in Chemistry at the same Faculty. Her research activity, developed with the collaboration of researchers of Italian and foreign Universities, is in the solid state inorganic chemistry from both a theoretical and applied point of view, by considering the high request of new materials with high technical performances. In particular she works in the field of glasses, glass-ceramics and ceramics from conventional raw materials and inorganic wastes (coal, metallurgical, incinerator ashes; glass cullet…..). She has visited the University of Castellòn (Spain) and the Institute of Construction Science of CSIC of Madrid (Spain) as visiting researcher for carrying out experimental research work. The activity in the environmental field is proved by: participation in international (Spain, Brazil, Egypt) and national projects, and a CNR NATO-SENIOR grant, teaching in National School on Wastes, coordination of the regional environmental laboratory named LITCAR/ENVIREN for the University of Modena and Reggio Emilia, membership of University spin-off named EcoTecnoMat srl. She is author of more than 125 publications in international and national journals, 3 patents and several lectures in Congresses.


Marcela MalindžákováIng. Marcela Malindžáková, PhD.

Marcela Malindžáková, Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov – Technická Univerzita Košice
Je absolventkou odboru Riadenie procesov získavania a spracovania surovín na fakulte BERG, TU v Košiciach. V roku 2004 ukončila doktorandské štúdium v odbore Riadenie procesov získavania a spracovania surovín. Jej dizertačná práca bola zameraná na tému Model environmentálneho profilu ťažobno-spracovateľského závodu. V súčasnosti pôsobí vo výskume a výučbe odborov Riadenie kvality a jej ďalšou oblasťou pôsobenia je realizácia projektov manažérskych systémov (QMS, EMS, H&SMS, CSR).

. . .

Marcela Malindzakova, Institute of Control and Informatization of Production Processes – Technical University of Košice
Graduated at the Department of Process control of extracting and processing of raw materials at the Faculty of Mining, Ecology, Process Control and Geotechnology, Technical University of Kosice. In 2004 completed doctoral studies in Management of raw materials processing, the thesis focused on a creation of an Environmental model profile for a mining and processing plant. Marcela Malindzakova is currently active in research and teaching fields of Quality Management. Her another area of ​​expertise is the implementation of project management systems (QMS, EMS and H&SMS, CSR).


Anna Makatúrová SchlentcIng. Anna Makatúrová Schlentc

Anna Makatúrová Schlentc sa od ukončenia Vysokej školy poľnohospodárskej v Brne až do súčasnosti venovala agende ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva. V roku 1991 začala jej kariéra na Obvodnom úrade životného prostredia. Postupne sa prepracovala do riadiacej funkcie, bola poverená vedením odboru životného prostredia Okresného úradu. V roku 1996 vznikol v Košiciach mestský podnik Centrum zneškodnenia odpadov, s.r.o., v ktorom zastávala funkciu vedúcej Legislatívno-právneho odboru s agendou odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva. Nasledujúce dva roky svojej kariéry venovala projektovému manažmentu v oblasti odpadov a ich recyklácie. Rok 1998 priniesol nové zmeny a Anna M. Schlentc nastúpila do firmy Ekothermal 99, s.r.o. ako vedúca skládky Myslava. O rok neskôr bola menovaná do funkcie riaditeľky spaľovne komunálneho odpadu. Vznikom spoločnosti KOSIT a.s. v roku 2001 sa stala riaditeľkou sektoru zneškodnenia odpadov a spracovania surovín zo separovaného zberu spoločnosti. V roku 2003 jej pribudla funkcia konateľky spoločnosti EAST PAPER s.r.o. regionálneho strediska na spracovanie kartónu a papiera zo separovaného zberu. Od roku 2006 je Anna M. Schlentc zástupkyňou generálneho riaditeľa spoločnosti KOSIT a.s., technickou riaditeľkou a zároveň aj projektovou manažérkou pre špeciálne investičné projekty podniku.

. . .

Since her graduation from the University of Agriculture in Brno, Anna Makatúrová Schlentc has been engaging in environmental protection and waste management. The year 1991 marked the beginning of her career at the district environmental authority. Gradually, she worked to assume a managing position and was appointed the director of the department of the environment at the district authority. In 1996 the municipal enterprise – the centre for waste disposal – Centrum zneškodnenia odpadov, s.r.o. in Košice was established, where she assumed the position of the head of legislative and legal department, with waste management, air protection and water management on her agenda. She spent the following two years of her career dealing with project management in the field of waste and waste recycling. The year 1998 brought about new changes and Anna M. Schlentc started working for the company Ekothermal 99, s.r.o. as the manager of the dumping site in Myslava, and a year after that she was appointed the director of the municipal waste incineration plant. After the establishment of the company KOSIT a.s. in 2001 she became the director of the waste disposal and raw material sector, with the raw material coming from the separate waste collection of the company. In 2003 she also accepted the role of the Executive Manager of the company EAST PAPER s.r.o. at the regional centre for the processing of cardboard and paper coming from separate waste collection. Since 2006 Anna M. Schlentc has been working as the Deputy General Director of the company KOSIT a.s., its Technical Director as well as Project Manager for special investment project carried out by the company.


RNDr. Michal Sebíň, PhD.

RNDr. Michal Sebíň, PhD. je absolventom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, odbor environmentálna geochémia. Po skončení štúdia pokračoval ako doktorand na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde sa na pracovisku Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied zaoberal kvalitou vôd v modelových povodiach. Od roku 2007 je zamestnancom spoločnosti NATUR-PACK, a.s., kde začínal ako pracovník environmentálneho oddelenia, pokračoval ako riaditeľ oddelenia a od roku 2012 je riaditeľom spoločnosti, ktorá sa okrem kolektívneho zabezpečovania zberu a zhodnocovania odpadov z obalov zaoberá aj kolektívnym zabezpečovaním zberu a spracovania elektroodpadu.

. . .

RNDr. Michal Sebíň, PhD. graduated from the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava in the specialisation of environmental geochemistry. After graduation, he continued with his doctoral studies at the Faculty of Civil Engineering of the Slovak University of Technology in Bratislava, where he was dealing with the quality of soil in flood models at the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences. Since 2007 he has been employed by the company NATUR-PACK, a.s., where he started working at the department of environmental protection, and continued as its director. Since 2012 he has been the director of the company which, apart from safeguarding the collective collection and management of packaging waste, also deals with the collective collection and processing of electro waste.


Ladislav VeresIng. Ladislav Veres, MBA

Ing. Ladislav Veres, MBA vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, diplom MBA získal na Nottingham Trent University (UK). V papierenskom priemysle – v oblasti recyklácie papiera pôsobí od roku 2001. Je konateľom spoločnosti Smurfit Kappa Recycling CE s.r.o., ktorá zabezbečuje dodávky zberového papiera na recykláciu do papierní na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, v Poľsku, v Rakúsku a v Nemecku. Smurfit Kappa Recycling CE s.r.o. prevádzkuje na Slovensku prostredníctvom svojich dcérskych spoločností triediace a lisovacie závody na zberový papier.

. . .

Ing. Ladislav Veres, MBA is a graduate of the University of Economics in Bratislava and a holder of an MBA degree fromNottingham Trent University (UK). Since 2001, he has been working in the paper industry specializing in the field of paperrecycling. He is the Managing Director of Smurfit Kappa Recycling CE, a company that safeguards the supply of recovered paper for recycling to paper mills in Slovakia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Austria, and Germany. Smurfit Kappa Recycling CE operates in Slovakia through its Joint-Venture companies recovered paper depots.


Mr. Vincent Basuyau


Current General Manager at MUSANDAM ROCK LLC
Project Manager at HEDD – High Studies in Sustainable Development
Past Chairman of the Recycling Committee at UEPG (European Association of Aggregates Producers)
Director of International Projects at EUROVIA
Managing Director at EC2 – Eco Conception Conseil
General Manager at YPREMA
Area Manager at REDLAND
Technical Cooperation Expert at Ethiopian Housing and Urban Development Ministry

Education
Project Management Institute – Montreal
CEES – Centre d’Etudes Européennes de Strasbourg
IEMA – Institute of Environmental Management &Assessment – London
Université Panthéon Sorbonne (Paris I)
Institut national des Langues et Civilisations orientales
EcoledesMines de Douai


RNDr.Viera Rovňáková


Absolventka Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Open University v odbore životné prostredie a absolventka Špeciálneho prípravného programu pre štrukturálne fondy EÚ. Na Magistráte mesta Košice sa podieľala na tvorbe environmentálnych stratégií, na príprave a realizácii projektov z predvstupových fondov EÚ a grantov nadácií.
Na KSK pracuje od roku 2002. Člen tímu na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK , príprava a implementácia projektov zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu EÚ. Členka monitorovacích výborov pre Operačný program ŽP a program nadnárodnej spolupráce stredná a juhovýchodná Európa, hodnotiteľka projektov cezhraničnej spolupráce. V súčasnosti zastáva pozíciu projektového manažéra na Odbore regionálneho rozvoja, plánovania a implementácie projektov.

Born in 1970 at Košice. She was graduated from University of P.J.Šafárik, Faculty of natural sciences, Open University – Environment and Special programme for structural funds of EU at 2001.
Working for City Hall in Košice she participated at forming of environmental startegies and PHARE projects. She works at Košice self-governing region office since 2002. Member of team for Programme of economic and social development. In present time project manager at regional development, planning and implementation department responsible for design and implementation of projects financed from ERDF and Cohesion fund, especially in field of environment. Study tours on environmental protection at USA, Great Britain,Germany, Austria.

Partneri Konferencie / Conference Partners