KONFERENCIA „Odpad ako surovina“ / CONFERENCE "Waste as material"

Pod záštitou pána Janeza Potočnika, Európskeho komisára pre životné prostredie a pod záštitou pána Zdenka Trebuľu, predsedu Košického samosprávneho kraja.
Held under the patronage of Mr. Janez Potočnik, European Comissioner of Enviornment and Mr. Zdenko Trebuľa, Chairman of the Košice self-governing region.

Odpad ako surovina

Janka KončekováVážení priatelia.

Nadácia KOSIT v spolupráci s Taliansko-Slovenskou Obchodnou komorou Vám prinášajú medzinárodnú konferenciu pod názvom „Odpad ako surovina“, ktorá vďaka svojmu obsahu získala záštitu  Európskeho komisára pre životné prostredie, pána Janeza Potočnika a zároveň záštitu pána Zdenka Trebuľu, predsedu Košického samosprávneho kraja.


Všetci si uvedomujeme, že z roka na rok pribúdajú na našej planéte ľudia, rastie výroba produktov a služieb, s nimi zákonite narastá obrovské množstvo odpadov. Čím vyspelejšia je spoločnosť a čím vyššiu životnú úroveň dosahuje, tým konzumnejšou sa stáva. Odpad, ktorý vyprodukujeme, je cenou za naše pohodlie a komfort. Kam však tento vývoj smeruje?

Dnes ešte nie sme schopní žiť tak, aby sme produkovali len taký odpad, s ktorým si vie príroda sama poradiť a vedeli ho vrátiť naspäť do cyklu bez akýchkoľvek negatívnych účinkov. Práve preto by sme sa mali snažiť čo najviac využívať postupy separácie a recyklácie a energeticky zhodnotiť všetko, čo môžeme z odpadu získať a pokúsiť sa tiež produkovať čo najmenej nerecyklovateľného odpadu.

Cieľom každého profesionálneho fóra je informovať a vzdelávať. Vzťahuje sa to aj na našu konferenciu, na postoj k životnému prostrediu z pohľadu nakladania s odpadom a jeho životného cyklu, ako aj jeho silných a slabých stránok, ktoré ovplyvňujú kvalitu našich životov.

Medzinárodná konferencia „Odpad ako surovina“ je predovšetkým určená reprezentantom štátnej a verejnej správy, samosprávam miest a obcí, odborníkom v oblasti odpadového manažmentu, ale aj laikom, ktorých daná téma oslovuje. Samozrejme, vítané sú organizácie tretieho sektora, ktoré veľakrát zastupujú štát v mnohých aktivitách.

Veríme, že práve naše fórum posilní environmentálne myslenie každého jednotlivca a ponúkne mu mnohé vysvetlenia ale aj rady ako postupovať ďalej.

Tešíme sa na stretnutie.

Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT,
Giorgio Dovigi, generálny sektretár Taliansko-Slovenskej Obchodnej komory

. . .

Dear friends.

In cooperation with the Italian-Slovak Chamber of Commerce, KOSIT Foundation brings you an international conference titled „waste to energy “ which, owing to its message, has gained the honour of being organised under the auspices of the European Commissioner for the Environment, Mr. Janez Potočnik as well as under the auspices of Mr. Zdenko Trebuľa, the Head of Košice self-governing region.

We all realise that every year there are more and more people on the planet, and that the production of goods and services increases, which goes hand in hand with an increased production of waste. The more developed the society and the higher standard of living it has reached, the more of a consumer society it becomes. The waste that we produce is the price we have to pay for our well being and comfort. But what is this development heading towards?

Today we are no longer able to live so as to produce only such waste that the nature itself could cope with and return it to the cycle without any negative effects. This is why we should make effort to use waste separation and recycling procedures – to turn everything we can get from waste to energy and try to produce as little non-recyclable waste as possible.

The aim of every professional forum is to inform and educate. This also relates to our conference and to the attitude towards environmental protection from the point of view of waste management and its life cycle, as well as its strengths and weaknesses, which influence the quality of our lives.

The international conference titled „Waste to energy“ is aimed predominantly at the representatives of state and public administration, self-governing municipalities, experts in the field of waste management, but also lay people interested in the subject. Of course, also third sector organisations are welcome, which many times step in for the state in many activities.

We believe that our forum will strengthen the environmental awareness of every one of you and offer you many an explanation and advice on how to move on.

We are looking forward to our meeting,
Jana Končeková,
Giorgio Dovigi

Partneri Konferencie / Conference Partners